Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu
Moja szkoła: OGŁOSZENIA

Caritas Archidiecezji Przemyskiej organizuje finał charytatywnej akcji

Tornister pełen uśmiechów”,

który odbędzie się 24 sierpnia 2014 r. (niedziela)

na Rynku w Przemyślu.

Głównym celem akcji jest

wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin

z trudną sytuacją finansową

przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Rodzice, którzy są zainteresowani otrzymaniem przez dziecko tornistra wraz z przyborami

w ramach akcji CARITAS „Tornister pełen uśmiechów”

proszeni są o zgłoszenia u pedagoga szkolnego lub
w sekretariacie szkoły
do dnia 10 lipca 2014 r.

Piknik 24.08.2014 r. rozpocznie Msza św. o godz. 10 w kościele
OO. Franciszkanów
, a zaraz po niej odbędzie się na Rynku szereg imprez plenerowych. Każde dziecko uczestniczące w pikniku (zgłoszone przez instytucję – np. szkołę, MOPS) otrzyma tornister wypełniony przyborami szkolnymi.ZAPISY DO ŚWIETLICY I NA OBIADY
NA ROK SZKOLNY 2014/2015


odbywają się do 15 czerwca bieżącego roku szkolnego.

 Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Wypełnione karty należy składać  w sekretariacie szkolnym – II p.

Karty zapisu można pobierać w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły:  
KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY I NA OBIADY

Lista osób przyjętych do świetlicy będzie dostępna w sekretariacie  w ostatnim tygodniu czerwca 2014r.


Pomoc socjalna Wyprawka szkolna w roku 2014/2015
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Karta „Przemyska Rodzina 3+"
Karta Dużej Rodziny
INFORMACJE DLA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ W MOPS O POMOC W FORMIE DOŻYWIANIA UCZNIÓW
Świetlice środowiskowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej

Szkoły Podstawowej nr 4 w Przemyślu w roku szkolnym 2013/2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 016 670 23 06 , fax. 016 670 23 06.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp4.przemysl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4 w Przemyślu w roku szkolnym 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na pakiety: - pakiet nr 1- mięso i wędliny - pakiet nr 2- warzywa i owoce - pakiet nr 3- ryby i mrożonki - pakiet nr 4- przyprawy i koncentraty - pakiet nr 5- pozostałe artykuły żywnościowe

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9; 15300000-1; 15220000-6; 15331170-9; 15870000-7; 15800000-6; 15400000-2 15500000-3; 15600000-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 27.06.2014r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

5. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.).

6. Złożą oświadczenie, że spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

-Dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, (w przypadku składania oferty wspólnie wymóg dotyczy wszystkich wspólników);

- Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - wg wzoru określonego w załączniku Nr 3 do SIWZ, (w przypadku składania oferty wspólnie wymóg dotyczy wszystkich wspólników).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp4.przemysl.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu , ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl ( sekretariat).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: w nieprzekraczalnym terminie do 19.07.2013r. godzina 10,00 miejsce: : Szkoła Podstawowa nr 4 Przemyślu , ul., Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1-mieso i wędliny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2014r.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2- warzywa i owoce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2014r.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3-ryby i mrożonki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15200000-6, 15331170-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2014r.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: pakiet nr 4- przyprawy i koncentraty.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15870000-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2014r.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: pakiet nr 5- pozostałe artykuły żywnościowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15400000-2, 15500000-3,15600000-4, 15800000-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2014r.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Otrzymują:

1. Biuletyn Zamówień Publicznych

2. Strona internetowa www.sp4.przemysl.pl

3. Tablica ogłoszeń w Szkole Podstawowej Nr 4 w Przemyślu

4. a/a

 

Dyrektor szkoły:

 

Mgr Dorota Kotuła

 

 

 

Przemyśl, dnia 21.06.2013r.


Załączniki: Specyfikacja | Załącznik 1 | Załącznik 2 | Załącznik 3 | Załącznik 4 |REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO ORLIK 2012”
KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Św. Jana 10
37-700 Przemysl

tel/fax: 16 670 95 55
gsm: 793 879 965

e-mail: sp4@um.przemysl.pl

 • Facebook
 • BIP
 • Orlik
 • Certyfikaty
 • Panel